ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛ.Α.Δ.Α

ΣΥΛΛΟΓΟΣ     ΕΛ.Α.Δ.Α
ελεύθερων αγανακτισμένων δυτικής αχα'ι'ας

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Πόσο ανθέλληνες μπορεί να είναι; Δείτε...

Τέλος ο ΦΠΑ για τις δωρεές μόνο υπέρ των ''προσφύγων''!
Βέβαια οι κυβερνώντες παρέλειψαν να συμπεριλάβουν ανάλογη διάταξη για τους Έλληνες άστεγους.
Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποίησε την απόφαση του να απαλλάξει από τους φόρους τις δωρεές υπέρ των προσφύγων.
Για αυτήν την κίνηση επικαλείται την άμεση ανάγκη παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας...
Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει σε πρώτη προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών των μεταναστών και αδιαφορεί προκλητικά για την ελληνική φτωχοποίηση.
Αναλυτικά, το άρθρο 78 αναφέρει:
1. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000 Α' 248 ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως δώρα που επίσης εξαιρούνται θεωρούνται και τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014), στα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς και στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κατά περίπτωση η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού».
3. Το άρθρο 9 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α' 248) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 9
Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών
1. Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο:
α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου,
β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του,
γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο.
2. Δεν εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο για λόγους ανθρωπιστικούς. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται κατά περίπτωση οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης».
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 Α' 248 ) προστίθενται περιπτώσεις ιβ' και ιγ' ως εξής:
«ιβ) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων.
ιγ) η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά μέσα του Ελληνικού Δημοσίου και σε πολεμικά πλοία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που περισυλλέγουν».
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1/12/2015.
Το συγκεκριμένο άρθρο:
- Απαλλάσσει από τον ΦΠΑ, αναδρομικά από 1.12.2015,  τις δωρεές ειδών και την παροχή υπηρεσιών, από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες.
- Παρέχει κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να υποβοηθηθεί η συμμετοχή τους στην προσπάθεια αντιμετώπισης των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από την ανθρωπιστική αυτή κρίση.
- Απαλλάσσει τα πλοία του Ελληνικού Δημοσίου και τα πολεμικά πλοία, από την καταβολή του ΦΠΑ των αγαθών που προμηθεύονται για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων που περισυλλέγουν από τη θάλασσα, από τα νησιά, καθώς και από τις βραχονησίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: